MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school tot het instellen van een medezeggenschapsraad.

Het doel van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van het schoolbeleid. Zo heeft de MR instemmingsbevoegdheid als het gaat om wijzigingen van het schoolplan, het zorgplan en regels m.b.t. onderwijs en arbeidsomstandigheden. De MR heeft adviesbevoegdheid als het gaat om nieuwbouw, onderhoud en het aannemen van leden van de schoolleiding.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Ze komen ieder vanuit hun eigen invalshoek op voor de belangen en het welzijn van de kinderen maar ook de personeelsleden. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school, zodat eventuele klachten zo goed en snel mogelijk worden afgehandeld. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen.

Punten voor de agenda van de vergaderingen kunt u mailen naar:

mr-kraaienest@live.nl