Ouderraad

De ouderraad beschikt over een huishoudelijk reglement. Dit ligt ter inzage bij de directeur. De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar en de data worden middels een agenda op een van de prikborden in het hoofdgebouw bekend gemaakt. Na goedkeuring in de OR worden de verslagen van de ouderraadsvergaderingen op de prikborden gehangen. De ouderraad verzorgt en ondersteunt, apart of samen met het schoolteam een aantal (buiten) schoolse activiteiten.

De OR heeft tot taak:

  • Het bedenken, organiseren en ten uitvoer brengen van (buiten) schoolse activiteiten in samenwerking met het schoolteam;
  • Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren;
  • Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten;
  • De belangen van de ouders behartigen bij de MR, bij de schoolleiding, het team en zo nodig bij het bevoegd gezag;
  • Het innen en beheren van de ouderbijdrage;
  • Een vraagbaak zijn voor ouders.